Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

 Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 Κοινή Υπουργική  Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1699/Β/05.05.2020) σύμφωνα με την οποία και λόγω εξακολούθησης συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, παρατείνεται έως 31/05/2020 η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας επιμέρους εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, ενώ προβλέπεται η επαναλειτουργία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική κανονικότητα.
Η Κ.Υ.Α. συμπαρασύρει το πεδίο ισχύος των εγκυκλίων εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την παράταση, κατά τον ίδιο χρόνο, της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για τους φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία.