Οικονομικές Καταστάσεις

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2015

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2016

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2017

Δείτε εδώ τον Απολογισμό Έτους 2018

-

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2015

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2016

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2017

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2018

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έτους 2019

-

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2015

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2016

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2017

Δείτε εδώ τις Χρηματο-Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2018