Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει αποκτήσει τις εξής πιστοποιήσεις:

 

Α) σε Διεθνές επίπεδο: 

 

Το πιστοποιητικό  ΕΝ ISO 9001:2008, στο πεδίο εφαρμογής: «Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» από το Φεβρουάριο του 2012 και μέχρι το 2018. 
 

EΛΟΤ EN ISO 9001:2008 

ΕLOT EN ISO 9001:2008  

 

Β) σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο: 

 

το Σήμα Ποιότητας EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social Services) της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση E.P.R. ( European Platform For Rehabilitation) από το 2008 μέχρι το 2013 και από το 2016 και μέχρι το 2018.

 

 

Γ) σε Εθνικό επίπεδο:


1/ Την Πιστοποίηση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) με αρ. 13551 πρώτη πιστοποίηση το 1995 έως και το 2012. 
 

2/ Τη Διαχειριστική Επάρκεια ΕΛΟΤ 1429 της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. πρωτ. 5262/2010 με ισχύ μέχρι το 2013. Το ΕΛΟΤ 1429 συνδυάζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με αυτές ενός συστήματος διαχείρισης έργων. 

 

                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικούς στόχους αποτελούν:

 • Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους εκπαιδευόμενους και τις οικογένειές τους με τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες και απαιτήσεις του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση (E.P.R.) σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του «Θεοτόκος».
 • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχομένων  υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες του «Θεοτόκος».
 • Η δίκαιη και ίση φροντίδα των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, εξασφαλίζοντας πάντα το διακριτικό χειρισμό και τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας στα προσωπικά δεδομένα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EQUASS & ISO 9001, μέσω αποτελεσματικών μεθόδων σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα τα στάδια Παροχής Υπηρεσιών.
 • Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα που αφορούν προδιαγραφές – χαρακτηριστικά Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των Εκπαιδευομένων της.
 • Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό του «Θεοτόκος» σε Επιστημονικά θέματα και σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας” στο «Θεοτόκος»
 • Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Νοητικής Υστέρησης και Αναπτυξιακής Ανεπάρκειας, επιδιώκοντας την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της περιθωριοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο σκοπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και βελτιστοποίηση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσιών.
 • Παρεμβαίνει εφαρμόζοντας και αξιολογώντας εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης και σχεδιάζει τις κατάλληλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτάσεις των εκπαιδευομένων και των οικογενειών τους.
 • Προσφέρει υπηρεσίες στην αναζήτηση, προσαρμογή και διατήρηση της εργασίας σε άτομα με ειδικές δυσκολίες.
 • Ελέγχει  την  ορθή εφαρμογή  των   Διεργασιών   &   Διαδικασιών   Διαχείρισης  Ποιότητας   στο  «Θεοτόκος».
 • Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό του «Θεοτόκος» και φροντίζει για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους γενικότερους στόχους.