ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

 

ΗΛΙΚΙΕΣ :Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ: Αντικείμενο του εργαστηρίου του κήπου είναι η εκπαίδευση στο χειρισμό και τη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων απαραίτητων στις εργασίες κήπου. Η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες συντήρησης πράσινου και καλλιέργειας γης βοηθά γενικότερα στην  ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων προκειμένου να απασχοληθούν βοηθητικά σε κηποτεχνικές και αγροτικές εργασίες.

 

Επιστροφή
 


Σημείωση : 

Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.

]]>