ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ / ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ


 ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

 

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ: Η εκπαίδευση εστιάζει στην εκμάθηση εκτύπωσης εντύπων διαφόρων ειδών (μπλοκ αποδείξεων, τιμολογίων, προσκλητηρίων κ.ά.) που αφενός μεν καλύπτουν τις ανάγκες του «Θεοτόκος» και αφετέρου προκύπτουν από συνεργασίες  με την κοινότητα.

Επιστροφή

Σημείωση :
Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο