Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις του Θεοτόκος

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους αποτελεί κυρίαρχο στόχο τόσο της Διοίκησης όσο και του προσωπικού του Θεοτόκος.

  1. Από το 2008 και μέχρι και το 2026 είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social Services) από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση (EPR – European Platform for Rehabilitation)  το οποίο είναι εξειδικευμένο για προνοιακούς φορείς παροχής υπηρεσιών. (βλ. πιστοποιητικό)
  2. Από τον Φεβρουάριο του 2012 και μέχρι το 2018 έχουμε πιστοποιηθεί καθώς εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2008 στο εξής πεδίο εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων». 

Από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και τον Μάρτη 2024, είμαστε πιστοποιημένοι στο ίδιο πεδίο εφαρμογής με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015.  (βλ. πιστοποιητικό)

Βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) κατά ISO 27001:2013. Η πιστοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες απαιτήσεις. Το ISO  27001 είναι το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών κάτι που συνάδει και με τις απαιτήσεις του GDPR.

ISO 9001

Assurance Certificate

Scroll to Top