Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

'Ιδρυμα

Ίδρυμα “Η Θεοτόκος”

Το ίδρυμα

Το Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές “Η Θεοτόκος” είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και  λειτουργεί από το 1963. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο Δήμο Ιλίου και καταλαμβάνουν έκταση 51 στρεμμάτων. Προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, ολιστικής παρέμβασης και αποκατάστασης σε άτομα με Νοητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές & Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την νεαρή ενήλικη ζωή. 

Το Ίδρυμα έχει υιοθετήσει τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD), που σκοπό έχει την προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα Άτομα με Αναπηρία καθώς και την προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας.

Οι κάτωθι γενικές αρχές καθορίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος : 

  1. Σεβασμός για εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνει τις δικές του επιλογές, και ανεξαρτησία ατόμων,
  2. Μη-διάκριση,
  3. Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,
  4. Σεβασμός για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή των ΑμεΑ ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας / ποικιλομορφίας και ανθρωπότητας,
  5. Ισότητα των ευκαιριών,
  6. Δυνατότητα πρόσβασης,
  7. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,
  8. Σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία και σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητα τους.

Με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα και γνώμονα τη συνεχή βελτίωση, το Ίδρυμα πραγματοποιεί διαρκώς καινοτόμες προσεγγίσεις, που έχουν ως στόχο την αδιαπραγμάτευτη συμπερίληψη των ατόμων με Νοητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές & Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος στην κοινότητα και την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επίσης, φροντίζει για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EQUASS & ISO 9001:2015.

Από το 2015 δημιουργήθηκε ο ηλεκτρονικός προνοιακός φάκελος και το  ατομικό προφίλ λειτουργικότητας για κάθε ωφελούμενο βάσει του επιστημονικού εργαλείου International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Από τις δυνατότητες και ανάγκες που αποτυπώνονται στο προφίλ καταρτίζεται το Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης όπου καταγράφονται οι στόχοι των εκπαιδευόμενων και σχεδιάζονται τα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα και η παρακολούθηση της προόδου των ωφελούμενων. Η προσέγγιση είναι προσωποκεντρική και εξατομικευμένη.

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top