Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Τέχνη της Υφαντικής

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» και το Ι.Π.Α.Π. «Θεοτόκος», καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην τέχνη της Υφαντικής να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεις εκπαιδευομένων μέχρι και τις 30/09/2021.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 (Εκπαίδευση Ενηλίκων) με τίτλο “Threads crossing the wrap (CROSSWARP)”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να αναπτύξει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στην υφαντική και να καλλιεργήσει σε αυτούς/ες δεξιότητες απαραίτητες για τη χρήση του αργαλειού, την κατασκευή υφαντών και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο δυνητικής επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσβλέπει να συμβάλει στην αναβίωση και διατήρηση της παράδοσης της τέχνης του αργαλειού και της διάδοσής της στο γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 600 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής επιμόρφωσης είναι 150 ώρες, ενώ η διάρκεια της πρακτικής κατάρτισης 450 ώρες. Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν είναι η ιστορία και η λαογραφία της υφαντικής τέχνης, οι τεχνικές ύφανσης, τα μοτίβα και σχέδια, τα υλικά και εργαλεία, η υφαντική και ο ρόλος της στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε  δια ζώσης είτε διαδικτυακά (συνολικά ή ένα τμήμα τους), εάν υπάρχει η δυνατότητα εκ μέρους των εκπαιδευομένων. Τα πρακτικά μαθήματα στην τέχνη του αργαλειού θα υλοποιηθούν σε χώρους με κατάλληλο εξοπλισμό. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ενήλικοι/ες που έχουν τη δυνατότητα συνεπούς παρακολούθησης των μαθημάτων και επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην υφαντική. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι συμμετέχοντες να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή πιστοποιητικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Για τους μη Έλληνες πολίτες, καλή-επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τίτλους:

α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα,

β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού, τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,

γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού,

δ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 και

ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας.

  1. Να είναι ενήλικοι/ες.

Βαθμολογούμενα/μοριοδοτούμενα προσόντα:

  1. Αποδεδειγμένα να ανήκουν σε κάποια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, πολύτεκνοι, άνεργοι – υποαπασχολούμενοι, πρόσφυγες, μετανάστες, κ.ά.) (30 μόρια),
  2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική/εργασιακή εμπειρία συναφής ή σχετικά συναφής με το αντικείμενο του προγράμματος της υφαντικής (1 μόριο ανά μήνα και έως 36 μόρια),
  3. Επιμόρφωση σε συναφή θέματα (1 μόριο ανά πιστοποιητικό/βεβαίωση επιμόρφωσης και έως 4 μόρια),
  4. Συνέντευξη (έως 30 μόρια).

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα)

2.  Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο

3.  Βιογραφικό Σημείωμα

4. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του/της υποψήφιου/-ας, θα βοηθήσει στην επιλογή (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαίωση ανεργίας, βεβαιώσεις επιμόρφωσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συναφές αντικείμενο κ.ά.),

5. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή πιστοποιητικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο,

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες είναι ακριβή και αληθή.

Οι υποψήφιοι/ες μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων και εφόσον πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν για σύντομη συνέντευξη που θα γίνει είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν  στο email crosswarp@hua.gr ή στο τηλέφωνο  6940203244,  ώρες  10.00-13.30 (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Ιστοσελίδα προγράμματοςhttps://crosswarp.hua.gr

Υποβολή Αιτήσεων

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τις 30/09/2021. Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο email:  crosswarp@hua.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, 17676 Καλλιθέα (με την ένδειξη: Για το Πρόγραμμα CROSSWARP, υπόψη κ. Γεώργιου Δερμιτζόγλου) είτε αυτοπροσώπως (με φυσική παρουσία στην είσοδο του Πανεπιστημίου) μετά από επικοινωνία στο παραπάνω τηλέφωνο. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο Πανεπιστήμιο για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος

Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη

Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ

Scroll to Top