Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες

Ιατρική Υπηρεσία

Μέλη της υπηρεσίας είναι:
 • Νευρολόγος
 • Ψυχίατρος ενηλίκων
 • Παιδοψυχίατρος
 • Αναπτυξιακός
 • Παιδίατρος
 • Νοσηλεύτρια
Αποτελούν μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας και συμμετέχουν στη διαγνωστική διαδικασία και στο θεραπευτικό σχεδιασμό του κάθε μέλους που εξυπηρετεί το «Θεοτόκος». Παρακολουθούν ιατρικά, τα άτομα που χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Συνεργάζονται με τις οικογένειες των εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που εφαρμόζουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Συνεργάζονται με τους εξωτερικούς ιατρούς που παρακολουθούν τους εκπαιδευόμενους και ανταλλάσσουν πληροφορίες χρήσιμες για την οργάνωση του προγράμματός τους.
Εφαρμόζουν τη διασυνδετική με τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, όπου χρειάζεται.

Ψυχολογική Υπηρεσία

Οι Ψυχολόγοι είναι μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας και διακρίνονται σε κλινικούς ψυχολόγους και αναπτυξιακό ψυχολόγο. Αξιολογούν τα παιδιά, τους έφηβους και τους ενήλικες εφαρμόζοντας τα κατάλληλα ψυχομετρικά εργαλεία (Stanford Binet, WISC-III, WAIS-IV), επαναξιολογούν τους ήδη φοιτούντες με τα ίδια εργαλεία και καταγράφουν τις δεξιότητες τους χρησιμοποιώντας το εστιασμένο πρωτόκολλο που βασίζεται στο ICF (Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας) και δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ψυχολογικής υπηρεσίας.
Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι οι εξής :
 • Συνεργάζονται με τη Διεπιστημονική Ομάδα για την εγγραφή νέων στο Κέντρο ή για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ήδη φοιτούντων, κατά τη διάρκεια κλινικών συναντήσεων.
 • Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους νέους και στις οικογένειες τους.
 • Συντονίζουν ομάδες συμβουλευτικής σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό για θέματα που αφορούν στους εκπαιδευόμενους, τα εξατομικευμένα τους προγράμματα τους και τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων.
 • Συμμετέχουν, δύο φορές το χρόνο, σε ατομικές συναντήσεις που γίνονται με τους εκπαιδευτές και τις οικογένειες όλων των νέων, αναφορικά με τη γενικότερη πρόοδο τους.

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία προσφέρει υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας σε υποψηφίους, εκπαιδευόμενους και αποφοίτους του «Θεοτόκος». Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του φορέα, των οικογενειών των εκπαιδευομένων και των φορέων της κοινότητας – πολιτείας. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό του Θεοτόκος για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις προβολής και δημοσιότητας. Εκπαιδεύει και εποπτεύει φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι.
Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις των Κοινωνικών Λειτουργών περιγράφονται ως εξής:
Κατά την υποδοχή των εκπαιδευομένων:
 • Υποδέχονται τους υποψηφίους φοίτησης, σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.
 • Συμμετέχουν στη διεπιστημονική διαγνωστική αξιολόγηση με τη λήψη κοινωνικού ιστορικού ( πληροφορίες για την κατάσταση της οικογένειας του υποψηφίου, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, τις συνθήκες διαβίωσης του, τις καθημερινές του συνήθειες, τα ενδιαφέροντά του, τις προσδοκίες των γονέων κ.α).
 • Κατευθύνουν την οικογένεια και τον εκπαιδευόμενο σε καταλληλότερα για τις ανάγκες του πλαίσια, στη περίπτωση που το
 • Θεοτόκος δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει.
Κατά το διάστημα της φοίτησης των εκπαιδευομένων:
 • Επισκέπτονται τις οικογένειες των εκπαιδευομένων.
 • Παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς.
 • Παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους.
 • Συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις με γονείς.
 • Παρέχουν ομαδική συμβουλευτική σε εκπαιδευόμενους.
 • Επιδιώκουν τη διασύνδεση με άλλους φορείς και δημιουργούν δίκτυο υποστήριξης για τους εξυπηρετούμενους μεταξύ των φορέων.
 • Διαχειρίζονται κρίσεις: έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν με εκπαιδευόμενους ή γονείς.
 • Συνεργάζονται και ενίοτε συνοδεύουν τους εκπαιδευόμενους ή και μέλη της οικογένειας, σε υπηρεσίες και φορείς της κοινότητας, για θέματα που τους αφορούν (Υγειονομικές
 • Επιτροπές, στρατολογία, ΚΨΥ, κλπ.)
Κατά την αποφοίτηση :
 • Συνεργάζονται με άλλους αρμόδιους φορείς
 • Παραπέμπουν τους αποφοιτούντες και τις οικογένειές τους σε κατάλληλα, για τις ανάγκες τους, πλαίσια προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.
 • Παρακολουθούν την προσαρμογή τους, για όσο διάστημα χρειάζεται και τέλος
 • Συνεργάζονται, με τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους, για την επίλυση προβλημάτων που τους απασχολούν.

Νοσηλευτική Υπηρεσία


Ο πρωταρχικός ρόλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι να παρέχει Α’ Βοήθειες σε έκτακτα περιστατικά αλλά και φαρμακευτική αγωγή στους εκπαιδευόμενους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία.

 • Ενημερώνεται συνεχώς, καταγράφει και παρακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι και σημειώνει τυχόν αλλαγές σε αυτήν.
 • Ενημερώνει, ελέγχει και οργανώνει προγράμματα πρόληψης μεταδοτικών νοσημάτων, σε περιόδους έξαρσης.
 • Παρακολουθεί τους εμβολιασμούς των εκπαιδευομένων και προωθεί την ολοκλήρωση τους όταν χρειάζεται.
 • Οργανώνει σεμινάρια με θέματα υγείας.
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, τις διαγνωστικές συνεδρίες των
 • Ιατρών (Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Παιδοψυχιάτρου και Αναπτυξιακού Παιδίατρου).
 • Αποδέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση και οργανώνει τη διαδικασία των αξιολογήσεων τους, σε συνεργασία με την Διεπιστημονική Ομάδα.
 • Συμμετέχει στη Διεπιστημονική ομάδα.

Λογοπεδική Υπηρεσία

Προσφέρει προγράμματα σε άτομα που έχουν δυσκολίες στην ομιλία, στην κατανόηση και έκφραση του λόγου, στις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Εφαρμόζει μεθόδους εναλλακτικής υποστηρικτικής επικοινωνίας σε άτομα που έχουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Επίσης, παρεμβαίνει σε διαταραχές της φωνής, της ροής της ομιλίας και σε δυσκολίες σίτισης.

 • Οι Λογοπεδικοί είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, διάγνωση, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή θεραπευτικών παρεμβάσεων, σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο.
 • Συνεργάζονται με όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. Ειδικότερα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές και παρέχουν συμβουλευτική γονέων σε θέματα λόγου, επικοινωνίας και σίτισης για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.
 • Δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης όταν χρειάζεται, συνεργάζονται με αρμόδιους φορείς για τη βέλτιστη σχολική ένταξη των εκπαιδευομένων του τμήματος πρώιμης παρέμβασης.
 • Εποπτεύουν φοιτητές λογοθεραπείας από ανώτατα και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης.
 • Δραστηριοποιούνται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης νέων προγραμμάτων.
 • Τέλος εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.

Εργοθεραπεία

«Η Εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη υγείας που ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. (World Federation Occupational Therapists)»

Ασχολείται με τη λειτουργικότητα του ανθρώπου σε κάθε ηλικία με σκοπό την αντιμετώπιση διαταραχών που μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξή του ή την καθημερινή του ζωή σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Με τη χρήση θεραπευτικά κατευθυνόμενωνδραστηριοτήτων (αισθητικοκινητικών και γνωστικών ασκήσεων) στοχεύει στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση των ικανοτήτων του ατόμου και αποσκοπεί στην κινητική και ψυχογνωστική ενίσχυση σε όλους τους τομείς της ζωής του και της απόδοσής του, έτσι ώστε να μπορεί να δραστηριοποιείται αποτελεσματικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).

Τι κάνει ο εργοθεραπευτής;

 • Ερμηνεύει τη λειτουργικότητα του εκπαιδευόμενου και χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, ειδικές σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες, αξιολογητικά εργαλεία, ιστορικό κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων (αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές. Κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι: Sensory Profile, BOT-2, DTVP-2, VMI-5 κ.α)
 • Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με το άτομο και την οικογένειά του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • Επιλέγει, αναλύει, διαβαθμίζει και προσαρμόζει Θεραπευτικά μέσα, μεθόδους (Sensory Integration, TEACCH, Floortime, Social Stories, Βιο-μηχανικό και Αντιληπτικο-κινητικό Μοντέλο, μοντέλα παρέμβασης) και τεχνικές.
 • Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα και στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.
 • Αποτελεί ενεργό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας και συνεργάζεται με όλα τα μέλη αυτής.
 • Προτείνει λύσεις και καθοδηγεί τους γονείς πώς να βοηθήσουν το παιδί ή τον νέο/α στο σπίτι.
 • Εποπτεύουν φοιτητές Εργοθεραπείας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Με τον όρο αισθητηριακή ολοκλήρωση ορίζουμε την ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει και να συντονίζει δύο ή περισσότερες πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις, να τις επεξεργάζεται και να δίνει την δυνατότητα μίας λογικής και χρήσιμης κινητικής απάντησης.
Η μέθοδος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι μια μορφή παρέμβασης της Εργοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους με: Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων – Δυσπραξία, προβλήματα συμπεριφοράς και δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας.

Στο ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 120 τ.μ., που διαθέτει τον απαραίτητο θεραπευτικό εξοπλισμό (τοίχο αναρρίχησης, τραμπολίνο, στρώματα, μπάλες, μονόζυγο, σχοινάκια, τούνελ, πλατφόρμες ισορροπίας, κούνιες διαφορετικών ειδών, καθώς και τον απαραίτητο αιωρούμενο και μη εξοπλισμό), και υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες αισθητηριακές πληροφορίες στο άτομο, τις οποίες πρέπει στη συνέχεια να προσλάβει και να επεξεργαστεί κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί η αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Οι εργοθεραπευτές του Ιδρύματος συμβάλουν στην οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, με τη χορήγηση εξειδικευμένων αξιολογητικών τεστ, με κλινικές δοκιμασίες (Αyres Jeans Clinical Observations), καθώς και με την παρατήρηση στις αντιδράσεις αισθητηριακού ερεθισμού, απτικής ανοχής, στάσης σώματος και οπτικοκινητικού συντονισμού. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ, σχεδιάζεται πολύ προσεκτικά ο εξατομικευμένος τρόπος θεραπευτικής προσέγγισης μέσω της Μεθόδου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.

ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαδικασία της αυτοεκπροσώπησης συστήθηκε πριν από μια δεκαετία στο «Θεοτόκος». Από τότε λειτουργεί αδιάλειπτα και συνεχώς εξελίσσεται λαμβανόντας υπόψη την ανατροφοδότηση τόσο των εκπαιδευόμενων και των συντονιστών/υπευθύνων όσο και τις διεθνείς τάσεις σε θέματα αυτοσυνηγορίας ατόμων με αναπηρία.

Σημασία και σκοπός της Αυτοεκπροσώπησης

Η αυτοεκπροσώπηση θεωρείται μια απαραίτητη διαδικασία μέσω της οποίας οι εξυπηρετούμενοι/εκπαιδευόμενοι εκφράζουν την άποψή τους, επηρεάζουν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και κρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Όλοι οι έφηβοι και νέοι ενήλικες που φοιτούν στο «Θεοτόκος» συμμετέχουν μέσω ετήσιων εκλογών στη διαδικασία της Αυτοεκπροσώπησης. Κάθε τμήμα εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωματικό του. Στο κεντρικό, επταμελές «Μαθητικό Συμβούλιο» συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε Τμήμα του «Θεοτόκος».
Μέσω της διαδικασίας αυτοεκπροσώπησης, οι νέοι ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ευθύνες, να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα, να ιεραρχούν τα θέματα, να επιχειρηματολογούν και να διεκδικούν. Επιπλέον εξασκούν περισσότερο τις δεξιότητες οργάνωσης και ολοκλήρωσης μιας εργασίας που αναλαμβάνουν (π.χ αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών για ένα θέμα, συνέπεια στις χρονικές προθεσμίες).
Στο επταμελές οι νέοι διαπραγματεύονται τα θέματα που τους απασχολούν και αναζητούν λύσεις. Μαθαίνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Ενισχύονται οι δεξιότητες συνεργασίας με τους ομηλίκους, άλλους αρμόδιους εργαζόμενους στο «Θεοτόκος» αλλά και εξωτερικούς φορείς. Συμμετέχουν σε ημερίδες, παρουσιάσεις και ερευνητικές εργασίες.
Τέλος, βελτιώνουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες Η συμμετοχή των νέων στην αυτοεκπροσώπηση ενισχύει την αυτοεκτίμηση και το κίνητρο για μεγαλύτερη αυτονομία.

Σημαντικές δράσεις

Στην έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 οι Υπεύθυνες αυτοεκπροσώπησης κα Κορογιαννάκη και Μεράβογλου επιδίωξαν επικοινωνία και συνεργασία με την Εστία ΕΣΕΕΠΑ προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συνεργαστούν σε ημεριδα που διοργάνωνε η Εστια.
Στις 29/10/15 συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εστία με τίτλο «Δικαίωμα στην Πράξη» απευθύνοντας ερωτήσεις σε εκπροσώπους φορέων σε τοπικό και ευρωπαικό επίπεδο (interactive debate) για θέματα προσβασης και εργασίας των ΑμεΑ.
Στις 2/12/16 και στις 20/1/17 παρουσιάστηκε στο χώρο του θεάτρου η εργασία των νέων του Μαθητικού Συμβουλίου για τον Εκφοβισμό. Στη δεύτερη παρουσίαση ήταν προσκεκλημένη η ομάδα αυτοσυνηγορίας από την Εστία. Ολοι οι νέοι συμμετείχαν ενεργητικά και με ενδιαφέρον στον διάλογο.
Η επιτυχής παρουσίαση στο «Θεοτόκος» ώθησε τους νέους και τις υπεύθυνες αυτοεκπροσώπησης να επεκτείνουν τη δράση στο όμορο γυμνάσιο (1ο Γυμνάσιο Καματερού) στις 3/3/17 όπου έλαβαν εξίσου θετική ανατροφοδότηση από τους μαθητές, τους διδάσκοντες και την σχολική σύμβουλο.

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top